Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Seinäjoen Jättiscreen on sitoutunut kunnioittamaan ja suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä sekä käsittelemään henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa asiakkaalle, kuinka Seinäjoen Jättiscreen kerää, käyttää ja suojaa henkilötietoja sekä mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia asiakkaalla on vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn.

Seinäjoen Jättiscreenin verkkokauppa ja puhelinmyynti on yrityskauppaa (B2B).

Seinäjoen Jättiscreen noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun asiakas käyttää Seinäjoen Jättiscreenin palveluja. Mikäli asiakas ei hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, asiakas ei voi käyttää verkkokauppaa eikä ostaa puhelimitse mainostilaa, koska palvelun tarjoaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterin nimi

Seinäjoen Jättiscreenin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot:
myynti@seinajoenjattiscreen.fi

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Seinäjoen Jättiscreen (Y-tunnus: 1964688-0)
myynti@seinajoenjattiscreen.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Toimintamme edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi verkkokaupan ja puhelinmyynnin tilausten käsittelyn, hyväksymisen ja toimittamisen sekä laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely. Seinäjoen Jättiscreen käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia Seinäjoen Jättiscreenin liiketoiminnassa.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

 • Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä;
 • Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus;
 • Liiketoiminnan kehittäminen;
 • Myynti ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen;
 • Palvelun käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeita paremmin ymmärtääksemme sekä personoitujen palveluiden tarjoaminen;
 • Asiakkaiden profilointi markkinoinnin kohdentamiseksi ja palvelun kehittämiseksi;
 • Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen;
 • Palvelun tietoturvasta huolehtiminen
 • Väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen;
 • Vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen

Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Seinäjoen Jättiscreen kerää henkilötietoja pääasiallisesti asiakkaalta itseltään, jotka asiakas antaa käyttäessään palvelua, kuten ostaessa tuotteita tai asioidessaan muutoin Seinäjoen Jättiscreenin kanssa.

Käsiteltävät henkilötiedot

Seinäjoen Jättiscreen käsittelee seuraavia henkilötietoryhmiä ja henkilötietoja:

 • Perustiedot: nimi, y-tunnus, yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Maksu- ja maksutapatiedot
 • Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät
 • Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena
 • Palvelun käyttötiedot: kerättyjä tietoja voivat olla ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Seinäjoen Jättiscreenin ja asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen, Seinäjoen Jättiscreenin ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, asiakkaan antamaan suostumukseen tai lakiin perustuen.

Seinäjoen Jättiscreen käsittelee kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja ottaa henkilötietojen käsittelyssä aina huomioon asiakkaidensa yksityisyyden suojan.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Seinäjoen Jättiscreen käyttää yhteistyökumppaneina vain luottamuksellisia toimijoita. Seinäjoen Jättiscreenin yhteistyökumppaneille luovutetaan välttämättömät henkilötiedot toimituksen tekoa, myyntiä ja markkinointia varten tai rahoitusyhtiölle rahoituspäätöksen teon yhteydessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa oikeudenkäyntiin liittyen tai viranomaisen pyynnöstä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sovellettavan lain tai viranomaisen päätöksen perusteella.

Henkilötietojen säilytysajat

Seinäjoen Jättiscreen säilyttää asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Kirjanpitoa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään, vaikka asiakassopimus olisi päättynyt.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Henkilötietojen turvallinen säilyttäminen ja suojaaminen on Seinäjoen Jättiscreenille erittäin tärkeää. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilötietojen turvaamiseen. Seinäjoen Jättiscreen noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja suunnittelussa sovellettavaa lainsäädäntöä ja määräyksiä.

Seinäjoen Jättiscreen huolehtii siitä, että kerätyt henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä. Seinäjoen Jättiscreen ottaa huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät.

Seinäjoen Jättiscreenin verkkokaupan, palvelimien tietoturva on korkeatasoista ja ne on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Asiakkaalla on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot sekä pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista sekä vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Tietosuojaselosteen muutokset

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa. Tietosuojaselosteesta on aina uusin versio verkkosivuilla www.seinajoenjattiscreen.fi.

Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 1.10.2022.